Chính sách vận chuyển và giao nhận

  1. Sản phẩm/ hàng hóa được đóng gói theo quy trình đóng gói tiêu chuẩn của ADDP. ADDP có quyền thực hiện hay không thực hiện các yêu cầu đóng gói riêng của Quý khách và trong trường hợp thực hiện yêu cầu đóng gói riêng, Quý khách phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh trước khi ADDP giao hàng;
  2. Việc giao hàng của ADDP được thực hiện thông qua đơn vị/công ty giao nhận hàng hóa (Bên thứ 3) hoặc do ADDP tự tổ chức thực hiện. Tùy từng đơn hàng mà ADDP có chính sách hỗ trợ vận chuyển khác nhau;
  3. Trừ khi có thỏa thuận khác, ADDP sẽ giao hàng và hóa đơn đến địa điểm do Quý khách yêu cầu trong Phiếu đặt hàng. Tại thời điểm nhận hàng, Quý khách cần kiểm tra đơn hàng theo hóa đơn mua hàng gửi kèm và ký biên bản bàn giao hàng hoá;
  4. Bốc dỡ hàng tại địa điểm giao hàng: Hàng hóa được ADDP chuyển đến địa điểm giao hàng trong Phiếu đặt hàng của Quý khách. Với các điểm giao hàng khó tiếp cận, Quý khách sẽ nhận hàng tại địa điểm thuận lợi nhất do hai bên thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm chuyển hàng vào kho của mình.

*** Khi Quý khách đặt hàng trên website HTTPS://ADDP.VN của Chúng tôi đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với Chính sách vận chuyển và giao này.